1a acta curs 2017/18

1a ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L’ESCOLA CASTELLUM

CURS 2017-2018

Sant Julià de Ramis, 17 de gener de 2018

LLOC: ESCOLA CASTELLUM

HORA: 20:30 h.

ASSISTENTS:

19 famílies sòcies de 158, és a dir, una assistència a l’assemblea d’un 12’03% dels socis, un 3’05% menys que a la última assemblea del curs 2016/17.

19 famílies de 198, és a dir, una assistència de famílies a l’assemblea d’un 9’60%, un 1’51 menys que a la última assemblea del curs 2016/17.

La sessió comença a les 20:40. S’altera l’ordre del dia i s’inicia amb el punt econòmic.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta anterior

2. Per qui treballa l’AFA i qui se’n pot beneficiar?

3. Què hem fet aquest any? Projectes que hem fet amb èxit!

4. Com haurien de funcionar les comissions? Volem reorganitzar-nos i renovar-nos! Com funciona la junta i la seva renovació?

5. Voleu saber on s’inverteixen els diners? Tot el pressupost amb detall.

6. Com està la nova escola? Falta gaire?

7. L’activitat artística de l’escola ha arribat per quedar-se (i potser ampliar-se). Com ho farem per abaratir els costos i mantenir-la?

8. Pregunteu el que vulgueu. Estem oberts a escoltar les vostres opinions.

5. Voleu saber on s’inverteixen els diners? Tot el pressupost amb detall.

(Estat de comptes)

SALDO BANC I EFECTIU

SALDO BANC 24.808,40 €

SALDO EFECTIU 739,70 €

- Romanent -4.558,40 €

- Festa St Julià Floreix 16/17 -4.486,25 €

- Diners compte BBVA +3.200,00 €

- Beques pendents i varis - 6.000,00 €

- Tallerista -4.500,00€

- Altres escola -2.893,57 €

TOTAL ACTUAL 6.309,88€

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES CURS 2017/18

INGRESSOS: 16.010’00 €

SOCIS 7.910’00 €

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT 4.000’00 €

LOTERIA 0’00 €

CALENDARIS 900’00 €

FESTES VÀRIES 400’00 €

SANT JORDI 800’00 €

SANT JULIÀ FLOREIX 2017 2.000’00 €

DESPESES: 9.900,00€

TALLERISTA - 4.500’00 €

FESTA FI CURS - 200’00 €

VARIS ESCOLA - 3.500’00 €

PISCINA - 1.000’00 €

ALTRES - 500’00 €

En aquest punt, es pregunta d’on surt la despesa de piscina de -1.000,00€. S’explica que aquest saldo negatiu s’arrossega d’un desquadrament de l’activitat de fa un parell d’anys. També es comenta que aquest any la despesa de la Tallerista és més baixa ja que s’han reduït les hores. S’explica que la Nuri Negre seguirà fent el taller als alumnes de primària, però als alumnes d’infantil seran les pròpies mestres que s’encarregaran de fer aquesta activitat, després de rebre formació de la mateixa tallerista.

Un cop acabada la part econòmica, tornem a l’inici ja que abans de començar amb l’ordre del dia, volem fer unes preguntes als assistents sobre què en pensen del funcionament de l’AFA

  • Què no us agrada del funcionament de l’AFA o la seva gestió?
  • Què creieu que estem fent bé i hem de seguir fent?
  • Considereu útil el facebook i web de l’AFA? Hi entreu?

Es va donar l’opció d’apuntar, de forma anònima, l’opinió dels assistents. Finalment ningú va fer ús dels post-it, i es va fer de forma verbal al final de la sessió.

1. Aprovació de l’acta anterior

Amb caràcter previ a iniciar els punts marcats en l’ordre del dia, a excepció de la part econòmica ja exposada, s’aprova l’acte de l’anterior assemblea, recordant als assistents que la poden trobar al web de l’AFA.

2. Per a qui treballa l’AFA i qui se’n pot beneficiar

En aquest punt s’explica que des de la nova reforma de la llei, i ja exposat en anteriors assemblees, una organització sense ànim de lucre no pot tenir beneficis. Vam decidir, per evitar problemes legals i fiscals, que l’AFA només treballaria per als seus socis, és a dir, que estiguessin al corrent de pagament de la quota. Això afecta a les activitats extraescolars, comanda xandalls, calendaris,... Es pregunta als assistents si hi estan d’acord. Es ratifica per unanimitat aquesta decisió.

Més informació sobre la reforma al web de l’AFA:

https://sites.google.com/site/afaescolacastellum/associacio-de-families-d-alumnes-1/documents/nova-reforma-fiscal

Es mostra el següent quadre per ensenyar els socis per curs.

https://lh5.googleusercontent.com/tp-pMuwLoQygqN1gRqUsjmcCnKgilnIW0fiA3xMihr0-AM7UpOziACGR_ZO5XMzZ55fM7xjY59ZCt2FXqxTJ_8traY5wDf84hRlHgw4NQYfNsC5qKLV83F7dGAwZzzZFBZDpCKjhyDs

Nº Famílies a l’escola: 198

Nº d’alumnes a l’escola: 284

% famílies sòcies AFA: 80’63% (17 de gener de 2018)

Supòsit:

100% famílies sòcies: 7.910’00 €

Si paguessin el 100% de les famílies tindríem: 9.900’00€

3. Què hem fet aquest any? Projectes que hem fet amb èxit!

. Diferents ofertes d’activitats extraescolars.

. Hem iniciat el projecte de co-creació de l’entrada de l’escola.

. Hem iniciat projectes de col·laboració amb el poble i l’entorn social. Entre aquests, excursions amb el grup excursionista, amb el grup de jubilades que fan mitja o els capgrossos de festa major.

. Gestionem les festes amb col·laboració amb l’escola, de la castanyada, de Sant Julià de Ramis Floreix, festa de final de curs i les festes pròpies de l’AFA com la paradeta de Sant Jordi.

. Gestió del menjador i piscina i altres extraescolars per a tota l’escola.

. Gestió i coordinació de les comissions.

. Col·laboració i participació en les comissions d’escola.

. Reestructuració de les comunicacions mitjançant els delegats de classe i fent-los delegats directes.

. Gestió de les subvencions, tracte amb l’Ajuntament i diverses entitats supramunicipals.

Es mostren els següents quadres per exposar els inscrits a les extraescolars, i les que no han pogut tirar endavant degut a la poca afluència.

Es proposa fer primer un tanteig per saber quin horari prefereix la gent per les extraescolar o per saber quines poden ser interessants. Es recorda que a finals del curs passat es va penjar un formulari al web per saber quines activitats extraescolars voldrien a l’escola i quines no. Es demana la possibilitat de fer-ho en paper.

4. Volem reorganitzar-nos i renovar-nos! Com haurien de funcionar les comissions?

Exposem la dificultat de l’organització de les comissions degut a que tot el pes normalment recau en 1 o 2 persones, és per això que vam pensar en la possibilitat de crear subcomissions per facilitar la participació.

Les subcomissions:

. Cada comissió s’hauria d’organitzar en subcomissions i que aquestes estiguessin coordinades per un responsable de la junta.

. Des de la junta s’activaria la comissió i aquesta hauria de funcionar per si sola a través del responsable.

. Fent subcomissions o subgrups dins de la comissió, la feina queda repartida i no recau en un grup reduït de persones ni en la junta.

També s’explica que aquest any hem introduït el concepte Pinya Castellum per crear una xarxa de voluntaris, com una borsa de col·laboradors.

Pinya Castellum:

. Volem crear una petita xarxa més tancada amb els realment interessats en el que fa l’AFA i en participar-hi. Sempre acaben essent els mateixos, doncs perquè no creem la pinya i així compartim sinèrgies? Estem més en contacte i ens sentim més recolzats.

. Ja hem passat fulls per saber qui hi voldria ser en aquesta xarxa.

5. Voleu saber on s’inverteixen els diners? Tot el pressupost en detall.

Exposat a l’inici de la sessió.

6. Com està la nova escola? Falta gaire

  1. L’Ajuntament ha encarregat a l’arquitecte el nou plànol, cost aproximat de 30.000€.
  2. Presentar al departament d’Urbanisme de la Generalitat i donar el vistiplau.
  3. Obres d’adequació.
  4. La Generalitat crearà el projecte d’escola.
https://lh5.googleusercontent.com/Z9bCdqkQvoDbqBp7V32QtLGecpqVjQS5TG2qM-KxZtZPWnfH-xq1YONBiScN59YiQjp7xzpmt1x6-BRfw9NRG76qGFdfiEM3mVN7HiUtvEsceIB2okat25pg2-sExx73iPxzr26m7IU

Es parla del canvi d’ubicació.

Nou institut a Sarrià de Ter

Els alcaldes de Sarrià de Ter, Sr. Roger Torrent, i de Sant Julià de Ramis, Sr. Marc Puigtió, i el regidor de Cultura de Sant Julià de Ramis, Sr. Pere Pujolràs, s’han reunit en dos ocasions amb el director general d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i a dia d’avui ens hem d’esperar a la formació del nou Govern de la Generalitat de Catalunya per iniciar els tràmits del nou institut.

7. L’activitat artística de l’escola ha arribat per quedar-se (i potser ampliar-se). Com ho farem per abaratir els costos i mantenir-la?

Per desgracia, els costos associats a la formadora artística són massa elevats per mantenir-los malgrat la subvenció de l’Ajuntament.

Aquest any, per poder mantenir l’activitat ho hem enfocat a la reducció als cursos superiors i a fer formació de formadors encara que no sigui ben bé el mateix.

8. Pregunteu el que vulgueu. Estem oberts a escoltar les vostres opinions i fer noves propostes!

Una opinió exposada és que el full de comissions es penja massa aviat. Que s’hauria d’anar penjant més sovint o deixar penjada per tal de facilitar que la gent es pugui apuntar durant tot el curs.

També pregunten si la primera assemblea sol ser a aquestes alçades de curs. Es comenta que l’any anterior la primera va ser cap al novembre però que si la fèiem tan aviat no tindríem informació per explicar. També es comenta que a la reunió inicial de classe de P3, de famílies noves, membres de l’AFA van informar sobre el funcionament.

Es recorda que aquest és l’últim any de la Junta actual que va començar el curs 2016/17 i es demanen voluntaris. Si no, quedaria un sol membre de la Junta actual que ha entrat a aquest curs 2017/18.

Finalment, es recorda els mitjans de comunicació:

- Web: https://sites.google.com/site/afaescolacastellum/

- Correu electrònic: afaescolacastellum.santjulia@gmail.com

- Facebook: facebook/AFA Escola Castellum

- WhatsApp

Es tanca la sessió a les 21:55 h.

Com a membre de la junta estenc aquesta acta,

Sant Julià de Ramis, 17 de gener de 2018.